Cookies

Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov E-shopu

Spoločnosť CO2 offset s.r.o. IČO: 17077630 , so sídlom Jičínska 226/17, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, ako správca osobných údajov , týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv, ktoré klienti v súvislosti so spracovaním osobných údajov majú.

Kontaktné údaje na správcu osobných údajov:

V prípade akejkoľvek žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím e-mailom: [email protected]

Osobné údaje sú spracovávané pre účel:

• plnenie zmluvy uzatvorenej cez e-shop – účel je zmluvnou dohodou medzi klientom a správcom;

• spracovanie účtovníctva a daní v rámci organizácie – účel je právnou povinnosťou správcu zo zákona;

• ochrany práv správcu – oprávneným záujmom správcu je uchovať dáta pre prípad kontroly zo strany verejných orgánov alebo pre prípad súdnych sporov.

Doba uloženia osobných údajov:

Na účely finančného účtovníctva sa uchovávajú údaje podľa právnych predpisov 10 rokov od prvého spracovania. Na účely ochrany práv správca bude správca uchovávať údaje 1 rok po skončení premlčacej lehoty alebo súdneho sporu. Pre účel plnenia zmluvy cez e-shop sa spracovávajú údaje po dobu 2 rokov kvôli prípadnej reklamácii, pokiaľ nedôjde k ďalšiemu predaju.

Práva klientov e-shopu v oblasti spracovania ich osobných údajov:

- Klient má právo poznať konkrétne osobné údaje, ktoré správca spracováva, rovnako tak z akého zdroja správcu osobné údaje získal. Všetky ďalšie informácie, na ktoré má právo, sú uvedené v tomto dokumente. Ide tak o účely spracovania, príjemcu osobných údajov, plánovanú dobu uloženia osobných údajov, viď vyššie.

- Klient má právo získať kópiu svojich spracovávaných osobných údajov. Prvá kópia je zadarmo, za každú ďalšiu je účtovaný administratívny poplatok.

- Klient môže na účely e-shopu uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. V takom prípade obsluha e-shopu odovzdá klientovi jeho údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne odovzdá tieto údaje inému správcovi, pokiaľ tak bude subjekt požadovať.

- Klient má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

- Klient má právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované. Rovnako sa rovnaké právo uplatní, ak by správca spracovával údaje protiprávne. Pokiaľ klient vznesie námietku proti spracovaniu, kde sa správca odvoláva na svoje oprávnené záujmy a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie, aj v tomto prípade má klient právo na výmaz. Kedy je možné vzniesť námietku proti spracovaniu, viď nižšie.

Klient má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

- klient popiera presnosť osobných údajov;

- spracovanie je protiprávne a klient odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

- správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale klient ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

- klient vzniesol námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta (pozri nižšie).

Klient má právo vzniesť námietku proti spracovaniu za účelom ochrany práv správcu.

Klient má právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov.

Poznámka: Počas spracovania nedochádza k odovzdávaniu osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Viac informácií o právach klienta je k dispozícii na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.

Aké zhromažďujeme osobné údaje a prečo ich zhromažďujeme?

Pokiaľ na naše stránky pridáte komentár, môžete povoliť uloženie mena, emailovej adresy a webovej stránky do cookies. Týmto spôsobom sa snažíme zvýšiť váš komfort, keď budete písať nový komentár už potom nebudete musieť tieto údaje znova vypĺňať. Tieto súbory cookies budú mať životnosť jeden rok.

Pokiaľ máte účet a prihlasujete sa k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pre overenie, či váš prehliadač prijíma súbory cookies. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a pri zatvorení prehliadača sa zruší.

Pri prihlasovaní Vám nastavíme aj niekoľko súborov cookies na uloženie Vašich prihlasovacích údajov a na nastavenie zobrazenia obrazovky. Prihlasovacie súbory cookies majú životnosť dva dni a cookies na nastavenie zobrazenia majú životnosť jeden rok. Ak potvrdíte možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa zo svojho účtu odhlásite, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Ak upravujete alebo publikujete článok, bude vo vašom prehliadači uložený ďalšie cookie. Tento cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho označuje ID príspevku, ktorý ste práve upravili. Jeho platnosť vyprší po 1 dni.

Príspevky na týchto stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napríklad videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa chová rovnakým spôsobom, ako keby návštevník navštívil iný web.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookies, vkladať ďalšie sledovanie od tretích strán a sledovať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom, vrátane sledovania interakcie s vloženým obsahom, pokiaľ máte účet a ste prihlásený na danú webovú stránku.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Pokiaľ máte na tomto webe účet alebo ste tu pridali komentáre, môžete požiadať o obdržanie súboru s exportom osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať o odstránenie všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Táto možnosť nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.