O projektu

Jak vznikl projekt

Náš projekt se zaměřuje na ochranu životního prostředí a snižování emisí CO2. Projekt je založen na úsilí a přispívá k výsadbě nových stromů v krajině. Každou zakoupenou službou na našem webu pomáháte sázet další stromy, jelikož výnosy z této služby dále investujeme do nevládních projektů, které podporují volně rostoucí stromy nejen po České republice, ale také po celém světě.

K čemu využíváme manipulační poplatek?

Z manipulačního poplatku odečítáme externí provozní náklady, jak je například DPH, platební brána a další. Vznikne nám marže, ze které věnujeme 30 % na výsadbu stromů. 30 % nám umožňuje denně zasadit několik desítek stromů. Zbývající finance jsou potom používány na rozvoj našeho projektu. Na webových stránkách naleznete celkový počet stromů, který byl již vysazen. Je důležité zdůraznit, že nejsme oficiálním prodejcem dálničních známek. Za oficiální prodejce lze považovat pouze asfinag.at Naše služba je přeprodejcem s přidanou hodnotou. To znamená, že za každou dálniční známku zakoupenou u nás, přispějete na zasazení stromu a tím pomáháte při ochraně životního prostředí.

Spuštění českého projektu ECOVEJ pro výsadbu stromů

Globální oteplování je dlouhodobým trendem zvyšování průměrných teplot na Zemi. Podle většiny vědců je hlavní příčinou globálního oteplování činnost lidí a zejména emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý. Tyto plyny způsobují, že sluneční záření zůstává uvězněno v atmosféře a tím dochází k postupnému zvyšování teploty. Důsledky globálního oteplování se projevují v extrémním počasí, změnách srážkových vzorců, zvyšování mořské hladiny a dopadu na zdraví lidí a ekosystémů. Kvůli těmto důsledkům se mezinárodní společenství snaží omezit emise skleníkových plynů a omezit globální oteplování prostřednictvím dohod jako je Pařížská dohoda. Podle průzkumů NASA k největším změnám v klimatu začalo docházet od roku 1990. V tomto období se postupně zvyšovala průměrná teplota. K největšímu nárůstu došlo však od roku 2000 a ten se dodnes neustále zvyšuje díky vytváření velkého množství emisí.

Co je cílem projektu ATvignette?

Emise, které vznikají například při provozu automobilů, jsou jedním z největších zdrojů skleníkových plynu v Evropské unii. V roce 2019 měla doprava na svědomí téměř čtvrtinu všech CO2 plynů, který vznikly v EU. Doprava také způsobuje vznik více jak dvojnásobku CO2 emisí, než průmysl. Pokud si pak porovnáme, která doprava zaviňuje nejvíce emisí, je na prvním místě silniční doprava s téměř 72 %, z čehož je 60 % osobních automobilů. Tyto emise způsobují globální oteplování, které má vliv na celou planetu. Díky oteplování dochází například k tání ledovců. Dochází tak k ohrožení celých ekosystémů, které se hroutí. K takovému procesu nyní dochází třeba v k nám blízkých Alpách, kde tání ohrožuje bezobratlé živočichy. Na tyto hrozby upozorňuje také Evropský parlament: Jedno z jeho upozornění uvádí, že od 19. století se průměrná teplota zvedla již o 2°C.

Způsobem, jak zpomalit globální oteplování, je vysázení více lesů a rostlin. V současné době lesy pokrývají přibližně 30 % povrchu souše a jejich význam pro život na Zemi nelze dostatečně ocenit. Lesy hrají klíčovou roli při regulaci klimatu, neboť produkují kyslík a absorbují oxid uhličitý - jeden z hlavních skleníkových plynů, jehož nadměrná koncentrace může přispět k globální změně klimatu.

Lidstvo po tisíce let využívá lesy jako cenný zdroj surovin. Více než polovina těženého dřeva slouží jako palivo, ve stavebnictví, nábytkářském průmyslu, na výrobu papíru a celulózy.

Pokud jsou lesy správně obhospodařovány, mohou být obnovitelným zdrojem. Les zničený ohněm má přirozenou schopnost obnovy. V případě rozsáhlého kácení tropických deštných pralesů nebo poškození lesních ekosystémů emisemi ovšem nelze lesní biomasu jednoduše obnovit. V tomto důsledku pak dochází ke zmenšování lesních ploch, čímž se ukládá méně CO2 z atmosféry a celý efekt globálního oteplování zrychluje. Lesy jsou klíčové pro udržení klimatických podmínek na lokální, regionální i globální úrovni, a také pro udržení biodiverzity.

Odlesňování a změny v charakteru aktivního povrchu mohou mít vážné následky, jako je zvyšování extrémů počasů a změny v prostorovém rozložení meteorologických prvků. Dalším významným důsledkem odlesňování je intenzifikace erozních procesů a zrychlení odtoku, což může vést k desertifikaci a katastrofálním povodním. Proto je zastavení odlesňování klíčové pro ochranu krajiny a biodiverzity.

Na mezinárodní úrovni se zástupci 141 zemí zavázali zastavit a zvrátit úbytek lesů a degradaci půdy do roku 2030. Tento závazek je klíčový pro dosažení cíle zastavit globální oteplování pod kritickou hodnotou 1,5 °C. Nicméně, tyto závazky nejsou právně závazné a vymahatelné, a může být obtížné jejich splnění.

Výsadba stromů v České republice má nejenom pozitivní dopad na snižování emisí CO2, produkovaných automobily, ale také přispívá k zachování biodiverzity a podpoře přírodního koloběhu. Lesy jsou domovem pro mnoho živočišných druhů a hmyzu, což je důležité pro udržení ekosystémů a klimatických podmínek.

Jak můžeme vidět, přítomnost stromů je klíčová pro budoucnost života na naší planetě. Proto je cílem našeho projektu výsadba dalších stromů a znovuzalesnění Země, aby byla nadále obyvatelná. Za tímto účelem na naší stránce přičítáme k nákupu dálniční známky manipulační poplatek, který je použit pro výsadbu nových stromů. Vysadli jsme již přes 30 000 nových stromků na ploše zhruba 60 hektarů. Podpořením našeho projektu tak opravdu pomáháte a vracíte přírodě to, co způsobila vaše uhlíková stopa jízdou po dálnici. Kompenzace vzniklých emisí zakoupením dálniční známky

Kupte si u nás dálniční známku a přispějte tak na nově vznikající ekosystémy, které nám mohou pomoci zvrátit globální hrozbu, jež globální oteplování představuje. Na výběr máte roční dálniční známku, měsíční dálniční známku a desetidenní dálniční známku.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD

Globální oteplování láme stále nové rekordy a nyní je to vidět více než kdy jindy. Teplotní spirála Země vypadá opravdu hrozivě.

Pokud jste si dálniční známku již zakoupili na jiném portálu, ale stále chcete přispět na náš projekt ECOVEJ, máme pro vás řešení. Můžete přispět skrze náš příspěvkový odkaz, který je také možné sdílet na sociálních sítích. Cena příspěvku se pohybuje v rozmezí 100 až 150 Kč, což odpovídá aktuálnímu příspěvkovému eko poplatku u námi nabízených dálničních známek.

Pomoct naší planetě můžete i vy !

Sledujte nás na na sociálních sítích